Blog

Konkurs Higiena od pierwszego ząbka z BabySonic Pro na Instagramie

Konkurs Higiena od pierwszego ząbka z BabySonic Pro na Instagramie

Regulamin Konkursu „Higiena od pierwszego ząbka z BabySonic Pro” na Instagramie

 

§ 1

Warunki Ogólne

 

1.      Organizatorem Konkursu ,,Higiena od pierwszego ząbka z BabySonic Pro” (dalej: Konkurs) są ARS DENTAL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bychowskiej 51 (NIP: 5270021121, KRS: 0000110153) i PLT Patrycja Bilewska, Ul. Przasnyska 6/29, 01-756 Warszawa, NIP 9720922991

2.      Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest przy wykorzystaniu serwisu internetowego Instagram.

3.      Konkurs trwa od 29 września 2022 r. do 10 października 2022 r. (dalej: Okres trwania Konkursu), przy czym datą zakończenia Konkursu jest dzień opublikowania wyników następujący do 7 dni od zakończenia zgłoszeń do Konkursu.

4.      Organizatorzy są przyrzekającymi nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego

5.      Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego zaakceptowanie, czego poświadczeniem jest zamieszczenie komentarza do posta konkursowego w serwisie Instagram.

6.      Regulamin reguluje:

a.       zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie,

b.      prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (dalej: Uczestnik). Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz jego załącznik w postaci Harmonogramu Konkursu, który stanowi integralną część Regulaminu.

7.      Niniejszy Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Konkursu na stronie Organizatora pod adresem www.brushbaby.pl od 29.09.2022.

8.      Udział w Konkursie jest bezpłatny.

9.      Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 461).

 

§ 2

Uczestnik Konkursu

 

1.      Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące przesłanki:

a.       Jest pełnoletnia w rozumieniu art. 10 § 1 i 11 Kodeksu Cywilnego, czyli ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Dokonała prawidłowo i zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu Zgłoszenia Konkursowego.

b.      Jest obserwatorem profili w serwisie Instagram organizatorów oraz fundatorów nagród, czyli: @brush_baby_poska, @allaboutlife.pl, @kinderkulka

2.      Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i uzależnione od łącznego spełnienia przez Uczestnika Konkursu warunków zawartych w § 2 ust. 1 powyżej.

3.      W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 

§ 3

Zasady i Cel Konkursu. Zgłoszenie Konkursowe

 

1.      Przez Zgłoszenie Konkursowe rozumie się odpowiedzenie na zadanie konkursowe poprzez opublikowanie komentarza do posta konkursowego w serwisie Instagram z odpowiedzią na pytanie: Dlaczego zestaw nagród - szczoteczka soniczna BabySonic Pro, pasta do zębów z fluorem i książeczka „Zajaczek u dentysty” powinien trafić trafić do Ciebie i Twojego dziecka?

2.      Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.

3.      Zgłoszenia publikowane na koncie Użytkownika, które nie jest kontem publicznym nie są brane pod uwagę w procesie rozstrzygania Konkursu z uwagi na brak możliwości wglądu Komisji Konkursowej do treści publikacji.

4.      Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi poprzez oznaczenie nazw kont Zwycięzców we wspólnym poście konkursowym opublikowanym przez Organizatorów na administrowanym przez niego koncie w serwisie Instagram (@brush_baby_polska i @allaboutlife) w terminie 3 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

5.      Zwycięzcy Konkursu w terminie 3 dni od oznaczenia ich profilu przez Organizatorów w jego publikacji kontaktują się z Organizatorem za pośrednictwem opcji Direct Message dostępnej w serwisie Instagram (poprzez konto za pośrednictwem którego dokonano zgłoszenia) i przesyła dane potrzebne do przesłania nagrody drogą pocztową.

6.      Zgłoszenia Konkursowe złożone w inny niż wskazany powyżej sposób są nieważne i nie będą brały udziału w Konkursie.

7.      Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych,  jednak nagroda może być przyznana tylko za jedno Zgłoszenie (rozumiane jako jeden komentarz).

8.      Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika niniejszego Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń.

9.      Zgłoszenie uznaje się za nieważne i niedopuszczone do udziału w Konkursie w następujących przypadkach:

a.       gdy Zgłoszenie Konkursowe narusza w jakikolwiek sposób prawa autorskie lub prawa osób trzecich,

b.      gdy Zgłoszenie Konkursowe narusza w jakikolwiek sposób prawo.

 

§ 4

Sposób wyłonienia Zwycięzcy Konkursu. Komisja Konkursowa

 

1.      Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, która dokona oceny Zgłoszeń Konkursowych. Komisja Konkursowa wybierając Zwycięzców weźmie pod uwagę estetykę, pomysłowość oraz kreatywność.

2.      Komisja Konkursowa składa się z trzech osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby stanowiące reprezentantów Organizatora: Angelina Ziembińska, Karolina Kramek, Wojciech Chaciński.

3.      Zmiana w składzie osobowym Komisji Konkursowej nie ma wpływu na przebieg Konkursu i nie stanowi żadnej podstawy do zmiany decyzji Komisji Konkursowej.

4.      Komisja Konkursowa przy ocenie prac bierze pod uwagę jedynie prawidłowo i terminowo dokonane Zgłoszenia Konkursowe.

5.      Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej.

6.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakąkolwiek przeszkodę w komunikacji z Uczestnikami Konkursu spowodowaną przyczynami niezależnymi od niego.

 

§ 5

Nagrody

 

1.      Autorzy trzech najlepszych Zgłoszeń Konkursowych otrzymają po jednym zestawie nagród zawierających:

·         szczoteczkę soniczną BabySonic Pro w kolorze żółtym o wartości 55 zł

·         pastę do zębów dedykowaną dla dzieci w wieku wieku 0-3 lat o wartości 16 zł

·         zestaw: książeczka dla dziecka „Zajączek u dentysty” Wyd. Kinderkulka (@kinderkulka) oraz poradnik edukacyjny dla rodziców „Jak dbać o zęby dziecka?” o wartości 44zł

2.      Komisja Konkursowa po dokonaniu wyboru Zwycięzców Konkursu i przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu dokona ogłoszenia wyników, w terminie i w sposób wskazany w § 3 ust. 4.

3.      Zwycięzcy otrzymają nagrody za pośrednictwem poczty kurierskiej adres wskazany przez siebie w sposób określony w § 3 ust. 5.

4.      Nagrody przewidziane w Konkursie i wymienione w niniejszym paragrafie nie podlegają wymianie na żadne inne rzeczy, w szczególności Nagrody nie mogą być przyznane w formie ekwiwalentu pieniężnego.

5.      Zrzeczenie się przez Zwycięzcę Konkursu Nagrody, nieprzekazanie danych umożliwiających nadanie przesyłki zgodnie z § 3 ust. 5 lub nieodebranie jej w terminie wskazanym w niniejszym paragrafie oznacza, że prawo do Nagrody przepada, a Zwycięzcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora Konkursu.

6.      Organizator będzie wypełniał obowiązki płatnika podatku w odniesieniu do nagród przekazanych Zwycięzcom Konkursu.

 

§ 6

Prawa autorskie i dane osobowe

 

1.      Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani inne portale i podmioty z nim związane. Portal jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za przebieg Konkursu.

2.      Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że na jego pracy konkursowej nie ciążą żadne roszczenia osób trzecich z tytułu praw autorskich. W przypadku skontaktowania się takich osób z Organizatorem Uczestnik zwalnia Organizatora od odpowiedzialności i zobowiązuje się do bezpośredniego kontaktu z podmiotami, których prawa zostały przez niego naruszone.

3.      Z chwilą przesłania przez Uczestnika Pracy Konkursowej mającej charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie Utworu na następujących polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych:

a.       rozpowszechnianie i wydawanie Pracy Konkursowej oraz publiczne jej wystawianie;

b.      cytowanie w materiałach marketingowych Brush Baby.

4.      Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika jednoznacznie stanowi, że w przypadku zostania Zwycięzcą wyraża on zgodę na publikację jego imienia i nazwiska, a także przesłanego Zgłoszenia Konkursowego.

5.      Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator pełniąc funkcję Administratora zobowiązuje się do wykorzystania pobranych w celu realizacji Konkursu danych jedynie w tym celu oraz zachowania wszelkiej należytej staranności zapobiegającej dostępowi do nich osób nieupoważnionych.

6.      Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na powyższych zasadach. Oświadcza także, że został poinformowany o przysługujących mu prawach przysługujących z tytułu obrotu jego danymi osobowymi.

 

§ 7

Inne Postanowienia

 

1.      Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym czasie.

2.      Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Konkursu w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość.

3.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu, w każdym czasie, bez podawania przyczyn.

4.      O wszelkich zmianach dokonanych przez Organizatorów Konkursu Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani przez zamieszczenie informacji na kontach Organizatorów  w serwisie Instagram (@brush_baby_polska i @allaboutlife) oraz na stronie internetowej pod adresem www.brushbaby.pl

5.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozdania Nagród w wypadku, gdy zainteresowanie Konkursem przejawiające się w liczbie prawidłowo dokonanych Zgłoszeń Konkursowych będzie zbyt małe (mniejsze lub równe od liczby przewidzianych w Konkursie Nagród) oraz w przypadku, gdy poziom zgłoszonych Prac Konkursowych nie będzie spełniać kryteriów oceny Komisji Konkursowej.

6.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Zwycięzcom odbiór Nagród.

7.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmiany adresu Uczestnika Konkursu lub zmiany innych danych (w tym także utraty dostępu do konta, za pośrednictwem którego opublikowano Zgłoszenie) – uniemożliwiającej przesłanie Uczestnikowi informacji o nagrodzie lub pobrania od niego danych pozwalających na przesłanie Nagrod. W każdym z takich przypadków Zwycięzca traci prawo do Nagrody i nie może podnosić wobec Organizatora żadnych roszczeń.

8.      Wszelkie niedokładne lub nieprawdziwe oświadczenia lub jakakolwiek nieuczciwość będą skutkowały dyskwalifikacją Uczestnika Konkursu.

W wypadku wszelkich naruszeń przez Uczestnika Konkursu zasad niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna, nie podlega żadnym procedurom odwoławczym i nie rodzi po stronie Organizatora żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika Konkursu z tytułu wykluczenia go z Konkursu.

Konkurs został rozwiązany w serwisie Instagram.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaloguj się

Megamenu

Twój koszyk

Brak produktów